กังหันตีน้ำ 4 ใบพัด

(Paddle Wheel) เป็นเครื่องเติมอากาศชนิดขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีผิวน้ำ โดยการผสมระหว่างอากาศเข้ากับน้ำในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดจากการตีน้ำซึ่งทำให้เกิดค่าอ๊อกซินเจน (Dissolved Oxygen) ในน้ำมากขึ้นซึ่งจะทำให้ น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งทำให้ค่าความสกปรกของน้ำ (BOD5) ลดลงได้เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ (Facultative pond) ฟาร์มกุ้ง, ฟาร์มปลา, คลอง บ่อตกปลา เป็นต้น

Description